Hướng dẫn giải bài 3.2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 107

Hướng dẫn giải bài 3.2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 107 Bài 3.2 : a) Đặt vế trái bằng Với n = 1 vế trái chỉ có một số hạng bằng 1, vế phải bằng 1(4.1−1)/3=1 Giả sử đã có = k (4− 1)/3với k ≥ 1. Ta phải chứng minh Thật vậy, ta có b) Đặt vế trái bằng Dễ thấy với n = 1 hệ thức đúng. Giả sử đã có = . /4,(k ≥ 1) Ta có: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 3.2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 107

Bài 3.2 :

a) Đặt vế trái bằng {S_n}

Với n = 1 vế trái chỉ có một số hạng bằng 1, vế phải bằng 1(4.11)/3=1

Giả sử đã có {S_k} = k (4k^2 1)/3với k 1. Ta phải chứng minh

Thật vậy, ta có

b) Đặt vế trái bằng {A_n}

Dễ thấy với n = 1 hệ thức đúng.

Giả sử đã có {A_k} = k^2 . {(k+1)}^2 /4,(k 1)

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: