Hướng dẫn giải bài 3.17 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 3.17 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3. 17 :

Đáp án C. Dùng kiến thức về hàm số bậc nhất và bậc hai để loại các phương án A, B

Loại phương án D vì u_n = cosn + 1 lúc tăng, lúc giảm.

Ngoài ra, có thể viết vài số hạng đầu để nhận xét.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận