Hướng dẫn giải bài 3.14 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 3.14 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3.14 :

0< {u_n} < 1 với mọi n nên 1 u_{n + 1} >0

Áp dụng bất đẳng thức Cô – si ta có u_{n + 1} (1u_{n + 1} ) 1/4

Mặt khác, từ giả thiết un+1 < 1 1/ 4 {u_n}

Suy ra u_{n + 1} . {u_n} < {u_n} 1/4 hay 1/4 < {u_n} (1 u_{n + 1} )

So sánh (1) và (2) ta có:

u_{n + 1} (1 u_{n + 1} ) < {u_n} (1u_{n + 1} ) hay u_{n + 1} < {u_n}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận