Hướng dẫn giải bài 3.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 3.13 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 118

Bài 3.13 :

b) HD: Tìm hiệu u_{n + 1} {u_n}

ĐS:

c) HD : Xét dấu u_{n + 1} {u_n}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận