Hướng dẫn giải bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3.1 trang 163 sách bài tập giải tích 12

Kiểm tra xem nguyên hàm nào là một nguyên hàm của hàm số còn lại trong mỗi cặp hàm số sau:

Hướng dẫn giải

Bình luận
0

Bình luận