Hướng dẫn giải bài 3.1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 107

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 3.1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 107

Bài 3.1 :

a) Đặt vế trái bằng S_n . Kiểm tra với n = 1 hệ thức đúng.

Giả sử đã có S_k = k(3k+1)/2 với k 1

Ta phải chứng minh :

Thật vậy

b) Đặt vế trái bằng làm tương tự như câu a).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận