Hướng dẫn giải bài 22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 235

Hướng dẫn giải bài 22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 235 Bài 22 : a) y’ = – 2x , y” = b) y”'(x) = – 24x , y”'( -1) = 24. y”'(2) = – 48. c) Phương trình tiếp tuyến tại điểm ( ; ) có dạng : y – = y’ ( ) ( x – ) Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = 1/6. x – 1 nên y’ ( ) = – 6. Ta có : ⇒ = 1; = 4. Phương trình tiếp tuyến phải tìm là : y – 4 = – 6( x – 1) ⇔ y =...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 22 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 235

Bài 22 :

a) y’ = { - 4x}^3 – 2x , y” = {-12x}^2

b) y”'(x) = – 24x , y”'( -1) = 24. y”'(2) = – 48.

c) Phương trình tiếp tuyến tại điểm ( x_0 ; y_0 ) có dạng : y – y_0 = y’ ( x_0 ) ( x – x_0 )

Vì tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng y = 1/6. x – 1 nên y’ ( x_0 ) = – 6.

Ta có :

x_0 = 1; y_0 = 4.

Phương trình tiếp tuyến phải tìm là :

y – 4 = – 6( x – 1)

⇔ y = – 6x + 10

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: