Hướng dẫn giải bài 2 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau đây:

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Khẳng định sai vì:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận