Hướng dẫn giải bài 2 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

Viết các biểu thức sau dưới dạng lũy thừa với số mũ hữu tỉ:

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận