Hướng dẫn giải bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Thế nào là phần thực phần ảo, mô đun của một số phức? Viết công thức tính mô đun của số phức theo phần thực phần ảo của nó?

Hướng dẫn giải

Mỗi số thực a được coi là một số phức có phần ảo bằng 0.

a ∈ R => a = a + 0i

Môđun của số thực a là |a+ 0i| = sqrt{a^{2}+0^{2}} = |a|.

Với một số thực, khái niệm môđun và khái niệm giá trị tuyệt đối là đồng nhất.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận