Hướng dẫn giải bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức: a) −3+ 2x − 1 = 0 b) 7+ 3x + 2 = 0 c) 5− 7x + 11 = 0 Hướng dẫn giải a) -3 + 2z -1 = 0 <=> 3 -2z + 1 = 0 Ta có : Δ′=1−3=−2 b) Ta có Δ=9−56=−47 c) Ta có Δ=49−4.5.11=−171 Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 140 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập hợp số phức:

a) 3x^{2} + 2x 1 = 0

b) 7x^{2} + 3x + 2 = 0

c) 5x^{2} 7x + 11 = 0

Hướng dẫn giải

a) -3 z^{2} + 2z -1 = 0 <=> 3 z^{2} -2z + 1 = 0

Ta có : Δ=13=2

b) Ta có Δ=956=47

c) Ta có Δ=494.5.11=171

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: