Hướng dẫn giải bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12 Tính α + β, α − β với: a) α = 3, β =2i b) α = 1 − 2i, β = 6i c) α = 5i, β = −7i d) α = 15, β = 4 − 2i Hướng dẫn giải a) α = 3, β =2i α + β = 3 + 2i α − β = 3 − 2i b) α = 1 − 2i, β = 6i α + β = 1 + 4i α − β = 1− 8i c) α = 5i, β = −7i α + β = −2i α − β = 12i d) α = 15, β = 4 − 2i α + β = 19 − 2i α − β = 11 + 2i Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính α + β, α β với:

a) α = 3, β =2i

b) α = 1 2i, β = 6i

c) α = 5i, β = 7i

d) α = 15, β = 4 2i

Hướng dẫn giải

a) α = 3, β =2i

α + β = 3 + 2i

α β = 3 2i

b) α = 1 2i, β = 6i

α + β = 1 + 4i

α β = 18i

c) α = 5i, β = 7i

α + β = 2i

α β = 12i

d) α = 15, β = 4 2i

α + β = 19 2i

α β = 11 + 2i

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: