Hướng dẫn giải bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2 trang 136 sách giáo khoa giải tích 12

Tính α + β, α β với:

a) α = 3, β =2i

b) α = 1 2i, β = 6i

c) α = 5i, β = 7i

d) α = 15, β = 4 2i

Hướng dẫn giải

a) α = 3, β =2i

α + β = 3 + 2i

α β = 3 2i

b) α = 1 2i, β = 6i

α + β = 1 + 4i

α β = 18i

c) α = 5i, β = 7i

α + β = 2i

α β = 12i

d) α = 15, β = 4 2i

α + β = 19 2i

α β = 11 + 2i

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận