Hướng dẫn giải bài 2 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 2 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12 a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn. b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa. Hướng dẫn giải a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn. Định nghĩa: Xem phần kiến thức cần nhớ, mục 1a, bài Tích phân. b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa. Xem phần kiến thức cần...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn.

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn giải

a) Phát biểu định nghĩa tích phân của hàm số f(x) trên một đoạn.

Định nghĩa: Xem phần kiến thức cần nhớ, mục 1a, bài Tích phân.

b) Nêu các tính chất của tích phân. Cho ví dụ minh họa.

Xem phần kiến thức cần nhớ, mục 2, bài Tích phân.

Ví dụ minh họa:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: