Hướng dẫn giải bài 2.87 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.87 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {2}

B. {1/4}

C. {2; 1/4}

D. {2; 1/16}

Hướng dẫn giải

Đáp án D .

Bình luận
0

Bình luận