Hướng dẫn giải bài 2.86 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.86 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. 2

B. 1

C. 0

D. Vô số

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Bình luận
0

Bình luận