Hướng dẫn giải bài 2.85 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.85 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {1}

B. {2}

C. {1; 2}

D. {-1; 2}

Hướng dẫn giải

Đáp án B.

Bình luận
0

Bình luận