Hướng dẫn giải bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.83 trang 135 sách bài tập giải tích 12

A. {1; 2}

B. {2; 3}

C. {-2; 3}

D. {2; -3}

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Bình luận
0

Bình luận