Hướng dẫn giải bài 2.66 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.66 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.66 :

Đáp án B.

Số kết quả thuận lợi cho biến cố ” hai học sinh vào cùng một quầy, học sinh còn lại vào một trong hai quầy còn lại” là {C^2_3} . 3.2 = 18

Vậy xác suất của biến cố này là : 16/27 = 2/3

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận