Hướng dẫn giải bài 2.65 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.65 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.65 :

Đáp án A.

Số tất cả kết quả có thể là : {3^3} = 27. Do đó :

Số kết quả thuận lợi cho biến cố ” cả ba học sinh cùng vào một quầy” là 3 nên xác suất cần tìm là : 3/27 = 1/9

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận