Hướng dẫn giải bài 2.61 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.61 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 87

Bài 2.61 :

Kí hiệu A: “Quả lấy từ hộp thứ nhất màu đỏ” ;

B: “Quả lấy từ hộp thứ hai màu đỏ”.

Ta thấy A và B độc lập.

a) Cần tính P(A B)

Ta có: P(AB) = P(A)P(B)=3/5.4/10 = 0,24

b) Cần tính xác suất của

Do tính xung khắc và độc lập của các biến cố, ta có

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận