Hướng dẫn giải bài 2.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 72

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.6 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 72

Bài 2.6 :

Có 5 cách đi từ A đến B. Đến B rồi có 4 cách trở về A mà không đi qua con đường đã đi từ A đến B .

Vậy có 5.4 = 20 cách đi từ A đến B rồi trở về A mà không đường nào đi hai lần.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận