Hướng dẫn giải bài 2.51 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 85

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.51 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 85

Bài 2.51 :

Kí hiệu A_1 , A_2 , A_3 lần lượt là các biến cố : Học sinh được chọn từ khối I trượt Toán, Lí, Hoá; B_1 , B_2 , B_3 lần lượt là các biến cố : Học sinh được chọn từ khối II trượt Toán, Lí, Hoá. Rõ ràng với mọi (i,j), các biến cố A_i B_j độc lập.

a) Ta có :

b) Xác suất cần tính là

c)

Đặt:

A= A_1 A_2 A_3 ; B = B_1 B_2 B_3

d) Cần tính P(AB)

Ta có :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận