Hướng dẫn giải bài 2.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 85

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.50 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 85

Bài 2.50 :

Kí hiệu A là biến cố: “Quả lấy ra màu đỏ”;

B là biến cố: “Quả lấy ra ghi số chẵn”.

Không gian mẫu : Ω = { 1, 2,…., 10}

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6}

Ta có :

P(A) = 6/10 = 3/5

Tiếp theo : B = {2, 4, 6, 8, 10} và A ∩ B = {2, 4, 6 }

Do đó : P(B) = 5/10 = 1/2 ; P(AB) = 3/10

Ta thấy P(AB) = 3/10 = 3/5.1/2 = P(A).P(B)

Vậy A và B độc lập .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận