Hướng dẫn giải bài 2.34 trang 118 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.34 trang 118 sách bài tập giải tích 12 Hãy so sánh x với 1, biết rằng: Hướng dẫn giải a) x < 1 b) x < 1 c) x > 1 d) x > 1.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.34 trang 118 sách bài tập giải tích 12

Hãy so sánh x với 1, biết rằng:

Hướng dẫn giải

a) x < 1 b) x < 1

c) x > 1 d) x > 1.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: