Hướng dẫn giải bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12 Tìm tập xác định của các hàm số sau: Hướng dẫn giải a) D=(−∞;−1)∪(4;+∞) b) D=(−1;6) c) D=(−5;−3)∪(3;+∞)

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.32 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm tập xác định của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) D=(;1)(4;+)

b) D=(1;6)

c) D=(5;3)(3;+)

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: