Hướng dẫn giải bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.31 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số y=2^{|x|} trên đoạn [-1; 1].

Hướng dẫn giải

Trên đoạn [-1; 1], ta có :

Do đó, trên đoạn [0; 1] hàm số đồng biến, trên đoạn [-1; 0] hàm số nghịch biến. Suy ra các giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất sẽ đạt được tại các đầu mút.

Bình luận
0

Bình luận