Hướng dẫn giải bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 2.30 trang 117 sách bài tập giải tích 12

Từ đồ thị của hàm số y= 3^{2} , hãy vẽ đồ thị của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải

a) Đồ thị của hàm sốy= 3^{x} -2 nhận được từ đồ thị của hàm số y=3^{x} bằng phép tịnh tiến song song với trục tung xuống dưới 2 đơn vị

b) Đồ thị của hàm số y=y=3^{x} +2 nhận được từ đồ thị của hàm số y=3^{x} bằng phép tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên 2 đơn vị

– Phần đồ thị của hàm số y=3^{x} -2 ứng với 3^{x} -2 ≥0 (nằm phía trên trục hoành).

– Phần đối xứng qua trục hoành của đồ thị hàm số 3^{x} -2 ứng với 3^{x} -2 < 0

dưới đây:

với đồ thị của hàm số

(hình bên dưới)

Bình luận
0

Bình luận