Hướng dẫn giải bài 2.1 trang 49 sách bài tập hình học 12

Bài 2.1 trang 49 sách bài tập hình học 12 Một hình nón tròn xoay có đỉnh là D, tâm của đường tròn đáy là O, đường sinh bằng l và có góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng α. a) Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối nón được tạo nên. b) Gọi I là một điểm trên đường cao DO của hình nón sao cho DI/DO=k(0<k<l). Tính diện tích thiết diện qua I và vuông góc với trục...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 2.1 trang 49 sách bài tập hình học 12

Một hình nón tròn xoay có đỉnh là D, tâm của đường tròn đáy là O, đường sinh bằng l và có góc giữa đường sinh và mặt phẳng đáy bằng α.

a) Tính diện tích xung quanh của hình nón và thể tích khối nón được tạo nên.

b) Gọi I là một điểm trên đường cao DO của hình nón sao cho DI/DO=k(0<k<l). Tính diện tích thiết diện qua I và vuông góc với trục của hình nón.

Hướng dẫn giải:

(h.2.21)

a) Gọi r là bán kính của đường tròn đáy.

Ta có OA=r=l.cosα (với O là tâm của đường tròn đáy và A là một điểm trên đường tròn đó).

Ta suy ra:

Khối nón có chiều cao h=DO=lsinα . Do đó thể tích V của khối nón được tính theo công thức

Vậy:

b) Thiết diện qua I và vuông góc với trục

hình nón là một hình tròn bán kính r’

với :

Gọi s là diện tích của thiết diện và S là diện tích của đáy hình tròn ta có:

trong đó:

Vậy diện tích của thiết diện đi qua điểm I và vuông góc với trục hình nón là:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: