Hướng dẫn giải bài 2.1 – Hàm số – Bài tập Đại số lớp 10

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 2.1

2.1

a) Tập xác định của cả ba hàm số y = f(x),y = g(x)y = h(x) là:

D = {1998; 1999; 2000; 2001; 2002}

b) f(2002) = 620000 (con) g(1999) = 380000 (con) h(2000) = 100000 (con)

Năm 2002 sản lượng của trang trại là 620 000 con vịt ; năm 1999 sản lượng là 380 000 con gà ; năm 2000 trang trại có sản lượng là 100 000 con ngan lai.

c) h(2002) h(1999) = 210000 30000 = 180000h (con)

Sản lượng ngan lai của trang trại năm 2002 tăng 180 000 con so với năm 1999.

Bình luận
0

Bình luận