Hướng dẫn giải bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 16 trang 148 sách giáo khoa giải tích 12

Trên mặt phẳng tọa độ, hãy tìm tập hợp điểm biểu diễn số phức z thỏa mãn bất đẳng thức:

a) |z| < 2

b) |zi| 1

c) |z1i| < 1

Hướng dẫn giải

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình tròn tâm O (gốc tọa độ), bán kính 2 (không kể biên)

b)

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn các số phức z nằm trong hình tròn tâm I(0,1), bán kính 1 (kể cả biên)

c)

Tập hợp các điểm A(a;b) biểu diễn số phức z nằm trong hình tròn (không kể biên) tâm I(1,1), bán kính 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận