Hướng dẫn giải bài 16 – Các bài toán về số tự nhiên và số thập phân ôn thi vào lớp 6

| Tin mới | Tag:

Bài 16:

Tìm một số có 2 chữ số, biết rằng số đó chia cho hiệu các chữ số của nó được thương là 28 và dư 1.

Hướng dẫn giải

Gọi số phải tìm là overline{ab} và hiệu các chữ số của nó bằng c.

Theo bài ra ta có ab = c x 28 + 1, vậy c = 1, c = 2 hoặc c = 3.

+ Nếu c = 1 thì ab = 29.

Thử lại 9 – 2 = 7 ≠ 1 (loại).

+ Nếu c = 2 thì ab = 57.

Thử lại: 7 – 5 = 2; 57: 2 = 28 (dư 1).

+ Nếu c = 3 thì ab = 85.

Thử lại: 8 – 5 = 3; 85: 3 = 28 (dư 1).

Vậy số phải tìm là 85 và 57.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận