Hướng dẫn giải bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình sau trên tập số phức a) 3+ 7x + 8 = 0 b) – 8 = 0 c) – 1 = 0 Hướng dẫn giải a) 3+ 7z + 8 = 3 có Δ = 49 – 4.3.8 = −47 b) – 8 =0 Đặt = t, ta có phương trình: – 8 = 0 <=> t =± Vậy, phương trình có bốn nghiệm là : c) – 1 = 0. Đặt = t, ta có phương trình: – 1 = 0 <=> t = ±1. Vậy, phương trình có bốn nghiệm là: = ±1 và = ±i...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 10 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình sau trên tập số phức

a) 3x^{2} + 7x + 8 = 0

b) x^{4} 8 = 0

c) x^{4} 1 = 0

Hướng dẫn giải

a) 3z^{2} + 7z + 8 = 3 Δ = 49 4.3.8 = 47

b) z^{4} – 8 =0 Đặt z^{2} = t, ta có phương trình: t^{2} – 8 = 0 <=> t =± sqrt{8}

Vậy, phương trình có bốn nghiệm là :

c) z^{4} – 1 = 0. Đặt z^{2} = t, ta có phương trình: t^{2} – 1 = 0 <=> t = ±1.

Vậy, phương trình có bốn nghiệm là: z_{1,2} = ±1 và z_{3,4} = ±i .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: