Hướng dẫn giải bài 1 trang 89 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa Hình học 12 Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp sau: a) d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vectơ chỉ phương =(2;−3;1) b) d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình: x+y−z+5=0 c) d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình: d) d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4). Hướng dẫn...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa Hình học 12

Viết phương trình tham số của đường thẳng d trong các trường hợp sau:

a) d đi qua điểm M(5 ; 4 ; 1) có vectơ chỉ phương overrightarrow{a} =(2;3;1)

b) d đi qua điểm A(2 ; -1 ; 3) và vuông góc với mặt phẳng (α) có phương trình: x+yz+5=0

c) d đi qua điểm B(2 ; 0 ; -3) và song song với đường thẳng ∆ có phương trình:

d) d đi qua hai điểm P(1 ; 2 ; 3) và Q(5 ; 4 ; 4).

Hướng dẫn giải

d đi qua điểm M(5; 4; 1) và có vectơ chỉ phương overrightarrow{a} = (2; -3; 1) nên d có phương trình tham số là:

b) Vì d vuông góc với mặt phẳng (α): x + y – z + 5 = 0 nên d nhận vectơ overrightarrow{a} = (1; 1; -1) làm vectơ chỉ phương. Do đó, d có phương trình tham số là:

c) Do d song song với đường thẳng Δ

nên d nhận vectơ overrightarrow{a} =(1; 1; -1) làm vectơ chỉ phương.

Mặt khác d đi qua B(2; 0; -3). Vậy d có phương trình tham số là:

(t∈R).

d) Do d đi qua P(l; 2; 3) và Q(5; 4; 4) nên d nhận vectơ overrightarrow{PQ} = (4; 2; 1) làm vectơ chỉ phương. Vậy d có phương trình tham số là:

Bài 1 trang 89 sách giáo khoa Hình học 12(t∈R).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: