Hướng dẫn giải bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12 Cho ba vectơ =(2;−5;3), =(0;2;−1), =(1;7;2) a) Tính tọa độ của vectơ = 4− 13+ 3 b) Tính tọa độ của vectơ = −4− 2. Hướng dẫn giải a) Ta có: =(2;−5;3) => 4 = (8; -20; 12). =(0;2;−1) => = (0; ; ) =(1;7;2) => 3 = (3; 21; 6) = 4− 13+ 3 =(8 + 0 + 3; -20 – + 21; 12 + + 6) = (11; ; ). b) Ta có: =(2;−5;3) =(0;2;−1) => – = (0; -8; 4) =(1;7;2) => -2 = (-2; -14; -4) = −4− 2 = ( 2+ 0...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Cho ba vectơ overrightarrow{a} =(2;5;3), overrightarrow{b} =(0;2;1), overrightarrow{c} =(1;7;2)

a) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{d} = 4overrightarrow{a} 13overrightarrow{b} + 3overrightarrow{c}

b) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{e} = overrightarrow{a} 4overrightarrow{b} 2overrightarrow{c} .

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

overrightarrow{a} =(2;5;3) => 4overrightarrow{a} = (8; -20; 12).

overrightarrow{b} =(0;2;1) => -frac{1}{3}overrightarrow{b} = (0; -frac{2}{3}; frac{1}{3})

overrightarrow{c} =(1;7;2) => 3overrightarrow{c} = (3; 21; 6)

overrightarrow{d} = 4overrightarrow{a} 13overrightarrow{b} + 3overrightarrow{c} =(8 + 0 + 3; -20 – frac{2}{3} + 21; 12 + frac{1}{3} + 6) = (11; frac{1}{3}; frac{55}{3}).

b) Ta có:

overrightarrow{a} =(2;5;3)

overrightarrow{b} =(0;2;1) => –overrightarrow{b} = (0; -8; 4)

overrightarrow{c} =(1;7;2) => -2overrightarrow{c} = (-2; -14; -4)

overrightarrow{e} = overrightarrow{a} 4overrightarrow{b} 2overrightarrow{c} = ( 2+ 0 -2; -5 -8 -14; 3 + 4 -4) = (0; -27; 3).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: