Hướng dẫn giải bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1 trang 68 sách giáo khoa Hình học 12

Cho ba vectơ overrightarrow{a} =(2;5;3), overrightarrow{b} =(0;2;1), overrightarrow{c} =(1;7;2)

a) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{d} = 4overrightarrow{a} 13overrightarrow{b} + 3overrightarrow{c}

b) Tính tọa độ của vectơ overrightarrow{e} = overrightarrow{a} 4overrightarrow{b} 2overrightarrow{c} .

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

overrightarrow{a} =(2;5;3) => 4overrightarrow{a} = (8; -20; 12).

overrightarrow{b} =(0;2;1) => -frac{1}{3}overrightarrow{b} = (0; -frac{2}{3}; frac{1}{3})

overrightarrow{c} =(1;7;2) => 3overrightarrow{c} = (3; 21; 6)

overrightarrow{d} = 4overrightarrow{a} 13overrightarrow{b} + 3overrightarrow{c} =(8 + 0 + 3; -20 – frac{2}{3} + 21; 12 + frac{1}{3} + 6) = (11; frac{1}{3}; frac{55}{3}).

b) Ta có:

overrightarrow{a} =(2;5;3)

overrightarrow{b} =(0;2;1) => –overrightarrow{b} = (0; -8; 4)

overrightarrow{c} =(1;7;2) => -2overrightarrow{c} = (-2; -14; -4)

overrightarrow{e} = overrightarrow{a} 4overrightarrow{b} 2overrightarrow{c} = ( 2+ 0 -2; -5 -8 -14; 3 + 4 -4) = (0; -27; 3).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận