Hướng dẫn giải bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12 Thực hiện các phép tính sau: a) (3 − 5i) + (2 + 4i) b) (−2 − 3i) + (−1 − 7i) c) (4 + 3i) − (5 − 7i) d) (2 − 3i) − (5 − 41) Hướng dẫn giải a) (3 − 5i) + (2 + 4i) = 3 + 2 − 5i + 4i = 5 − i b) (−2 − 3i) + (−1 − 7i) = −2 −1 −3i −7i = −3 − 10i c) (4 + 3i) − (5 − 7i) = 4 − 5 + 3i + 7i = −1 + 10i d) (2 − 3i) − (5 − 4i) = 2 − 5 − 3i + 4i = −3 + i...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1 trang 135 sách giáo khoa giải tích 12

Thực hiện các phép tính sau:

a) (3 5i) + (2 + 4i)

b) (2 3i) + (1 7i)

c) (4 + 3i) (5 7i)

d) (2 3i) (5 41)

Hướng dẫn giải

a) (3 5i) + (2 + 4i) = 3 + 2 5i + 4i = 5 i

b) (2 3i) + (1 7i) = 2 1 3i 7i = 3 10i

c) (4 + 3i) (5 7i) = 4 5 + 3i + 7i = 1 + 10i

d) (2 3i) (5 4i) = 2 5 3i + 4i = 3 + i .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: