Hướng dẫn giải bài 1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

Hướng dẫn giải bài 1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231 Bài 1 : = sin α + 2 sin α cos 2 π/ 3 = 0 = tan a = cot ( 3 π/ 2 – a) c) – = = [sin ( 45 º + α ) + sin ( 30 º – α )][sin ( 45 º +α ) – sin ( 30 º – α )] – sin 15 º cos ( 15 º + 2α ) = sin 75 º sin ( 15 º + 2α ) – cos 75 º cos ( 15 º + 2α ) = – cos ( 90 º + 2 α ) = cos (90 º – 2α ) = sin 2α Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

Bài 1 :

= sin α + 2 sin α cos 2 π/ 3 = 0

= tan a

= cot ( 3 π/ 2 – a)

c) {( cos a - cosb)}^2 {( sin a - sin b)}^2 =

= [sin ( 45 º + α ) + sin ( 30 º – α )][sin ( 45 º +α ) – sin ( 30 º – α )] – sin 15 º cos ( 15 º + 2α )

= sin 75 º sin ( 15 º + 2α ) – cos 75 º cos ( 15 º + 2α )

= – cos ( 90 º + 2 α ) = cos (90 º – 2α ) = sin 2α

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: