Hướng dẫn giải bài 1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 231

Bài 1 :

= sin α + 2 sin α cos 2 π/ 3 = 0

= tan a

= cot ( 3 π/ 2 – a)

c) {( cos a - cosb)}^2 {( sin a - sin b)}^2 =

= [sin ( 45 º + α ) + sin ( 30 º – α )][sin ( 45 º +α ) – sin ( 30 º – α )] – sin 15 º cos ( 15 º + 2α )

= sin 75 º sin ( 15 º + 2α ) – cos 75 º cos ( 15 º + 2α )

= – cos ( 90 º + 2 α ) = cos (90 º – 2α ) = sin 2α

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận