Hướng dẫn giải bài 1 – Phần 2 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 1: Tìm các chữ số x, y sao cho: = x + x (x, y ≠ o). Hướng dẫn giải = x + x + = x x 11 x x x 11 + y x ll + y x ll 1100 × x + 11 × y = 121 × x × x + 121 × y × y 100 × x + y = 11 ×(x × x + y × y) 99 × x + x + y=ll × (x × x + y × y). (1) Từ (1) suy ra (x + y) chia hết cho 11 mà 2< x + y < 18 suy ra (x + y) = 11. (2) Từ (1) và (2) ta có: 9x + 1 = x × x + y × y. Thử lại và loại ta có: Nếu x = 1 thì y = 3. Nếu x = 2 thì...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1:

Tìm các chữ số x, y sao cho: overline {xxyy} = overline {xx} x overline {xx} + overline {yy} x overline {yy} (x, y ≠ o).

Hướng dẫn giải

overline{xxyy} = overline{xx} x overline{xx} + overline{yy} x overline{yy}

overline{xx00} +overline{yy} = x x 11 x x x 11 + y x ll + y x ll

1100 × x + 11 × y = 121 × x × x + 121 × y × y 100 × x + y = 11 ×(x × x + y × y)

99 × x + x + y=ll × (x × x + y × y). (1)

Từ (1) suy ra (x + y) chia hết cho 11 mà 2< x + y < 18 suy ra (x + y) = 11. (2)

Từ (1) và (2) ta có: 9x + 1 = x × x + y × y.

Thử lại và loại ta có:

Nếu x = 1 thì y = 3.

Nếu x = 2 thì 9×2+1= 2 × 2 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 3 thì 9 x 3 + 1 = 3 × 3 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 4 thì 9 x 4 + l=4 × 4 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 5 thì 9 x 5 + l=5 × 5 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 6 thì 9 x 6 + l=6 × 6 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 7 thì 9 x 7 + l=7 × 7 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 8 thì 9 x 8 + l=8 × 8 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Nếu x = 9 thì 9 x 9 + l=9 × 9 + y × y, khi đó không tồn tại y.

Đáp số: x = 1; y = 3

x = 8; y = 3

x = 9; y = 1.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: