Hướng dẫn giải bài 1.8 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

| Tin mới | Tag:

Bài 1.8.

Tìm giá trị nhỏ nhất của các hàm số sau :

Hướng dẫn giải bài 1.8 chương 2

Hướng dẫn giải

y = 1 khi x = 4, do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số là 3; giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1/3.

y = 5 khi x = 0, do đó giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng 5 khi x = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận