Hướng dẫn giải bài 1.7 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

| Tin mới | Tag:

Bài 1.7.

Hướng dẫn giải bài 1.7 chương 2

a) Tìm tập xác định của hàm số ;

b) Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số.

Hướng dẫn giải

Do đó giá trị lớn nhất của hàm số là 3; giá trị nhỏ nhất của hàm số là 1/3.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận