Hướng dẫn giải bài 1.6 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

| Tin mới | Tag:

Bài 1.6.

Cho hàm số y = 3x^{2} – 2x + m. ( 1 )

a) Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số ( 1 ) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ là -1.

b) Với giá trị m tìm được ở câu a), tìm toạ độ giao điểm của đồ thị với trục tung.

Hướng dẫn giải

a) m = -5;

b) Tọa độ giao điểm của đồ thị với trụ tung là M(0; -5).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận