Hướng dẫn giải bài 1.5 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

| Tin mới | Tag:

Bài 1.5.

Cho hai hàm số f(x) = 7x, g(x) = 2 + 5x^{2} .

a) Tìm x sao cho f(x) = g(x) ;

b) Chứng minh rằng f(-x) = -f(x) ; g(-x) = g(x) ;

c) Chứng minh hàm số y = g(x) nghịch biến khi x < 0 và đồng biến khi x >0.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 1.5 chương 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận