Hướng dẫn giải bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12 Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau: Hướng dẫn giải nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số. nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số. ta có x=−1/3 là tiệm cận đứng

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

Hướng dẫn giải

nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

ta có x=1/3 là tiệm cận đứng

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: