Hướng dẫn giải bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 1.47 trang 24 sách bài tập giải tích 12

Tìm các tiệm cận đứng và ngang của đồ thị mỗi hàm số sau:

Hướng dẫn giải

nên đường thẳng x = 2 là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

nên đường thẳng y = 2 là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

ta có x=1/3 là tiệm cận đứng

Bình luận
0

Bình luận