Hướng dẫn giải bài 1.45 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.45 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.45 :

3 {sin}^2 x + 4cosx – 2 = 0

⇔ – 3 {cos}^2 x + 4cosx + 1 = 0

Đáp án bài 1.45Đáp án bài 1.45

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận