Hướng dẫn giải bài 1.44 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.44 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.44 :

cos3x – cos5x = sinx

⇔ sinx(1 – 2sin4x) = 0

Đáp án bài 1.44

Loading…

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận