Hướng dẫn giải bài 1.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40 

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.43 :

{sin}^2 x {cos}^2 x = cos4x

⇔ – cos 2x = cos 4x

⇔ 2cos3x cosx = 0

Loading…

Đáp án bài 1.43

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận