Hướng dẫn giải bài 1.42 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.42 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 40

Bài 1.42 :

a) Đồ thị hàm số y = sin2x + 1 thu được từ đồ thị hàm số y = sin2x bằng cách tịnh tiến song song với trục tung lên phía trên một đơn vị.

b) Đồ thị hàm số y = cos ( x – π/6) thu được từ đồ thị y = cos x bằng cách tịnh tiến song song với trục hoành sang bên phải một đoạn bằng π /6

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận