Hướng dẫn giải bài 1.4 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.4 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 – trang 13

Bài 1.4 :

a) Đẳng thức xảy ra khi các biểu thức ở hai vế có nghĩa tức là sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0. Vậy đẳng thức xảy ra khix kπ /2, k ∈ Z

b) Đẳng thức xảy ra khi cosx ≠ 0, tức là khi x π/2+ kπk ∈ Z

c) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0, tức là xkπ, k ∈ Z

Loading…

d) Đẳng thức xảy ra khi sinx ≠ 0 và cosx ≠ 0, tức là x kπ/2, k ∈ Z

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận