Hướng dẫn giải bài 1.4 – Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số

| Tin mới | Tag:

Bài 1.4.

Cho hai hàm số f(x) = 3x^{2} – 8x + 4 và g(x) = 3x + 4. Với giá trị nào của x thì f(x) = g(x) ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 1.4 chương 2

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận