Hướng dẫn giải bài 1.37 – Số gần đúng. Sai số

Hướng dẫn giải bài 1.37 1.37 Nếu lấy bằng 1,73 thì vì 1,73 < = 1,7320508.. <1,741, nên ta có |−1,73| < |1,73 − 1,74| = 0,01 Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01 Tương tự, nếu lấy bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. Nếu lấy bằng 1,7321 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 1.37

1.37

Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,73 thì vì 1,73 < sqrt 3 = 1,7320508.. <1,741, nên ta có

|sqrt 3 1,73| < |1,73 1,74| = 0,01

Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01

Tương tự, nếu lấy sqrt 3 bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,7321 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Ngày 30/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: