Hướng dẫn giải bài 1.37 – Số gần đúng. Sai số

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 1.37

1.37

Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,73 thì vì 1,73 < sqrt 3 = 1,7320508.. <1,741, nên ta có

|sqrt 3 1,73| < |1,73 1,74| = 0,01

Vậy sai số tuyệt đối trong trường hợp này không vượt quá 0,01

Tương tự, nếu lấy sqrt 3 bằng 1,732 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,001. Nếu lấy sqrt 3 bằng 1,7321 thì sai số tuyệt đối không vượt quá 0,0001.

Bình luận
0

Bình luận