Hướng dẫn giải bài 1.32 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Bài 1.32 trang 22 sách bài tập hình học 12. Cho hai đoạn thẳng AB và CD chéo nhau, AC là đường vuông góc chung của chúng. Biết rằng AC = h, AB = a, CD = b và góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD. Hướng dẫn giải: (h.1.27) Ta có:

Có thể bạn quan tâm:

Bài 1.32 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Cho hai đoạn thẳng AB và CD chéo nhau, AC là đường vuông góc chung của chúng. Biết rằng AC = h, AB = a, CD = b và góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD.

Hướng dẫn giải:

(h.1.27)

Ta có:

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: