Hướng dẫn giải bài 1.32 trang 22 sách bài tập hình học 12.

| Tin mới | Tag:

Bài 1.32 trang 22 sách bài tập hình học 12.

Cho hai đoạn thẳng AB và CD chéo nhau, AC là đường vuông góc chung của chúng. Biết rằng AC = h, AB = a, CD = b và góc giữa hai đường thẳng AB và CD bằng 600. Hãy tính thể tích của khối tứ diện ABCD.

Hướng dẫn giải:

(h.1.27)

Ta có:

Bình luận
0

Bình luận